Familia după voia Lui Dumnezeu – Întâlnire cu familiile tinere – Invitat Sami Tuțac

Biserica Baptistă „Sion” te invită să iei parte la unul dintre evenimentele anului 2024, o întâlnire care are ca scop transformarea și cresterea familiilor conform cu voia Lui Dumnezeu și intitulată „Familia după voia Lui Dumnezeu”. Îl vom avea, împreună cu noi ca invitat special pe domnul Sami Tuțac, pastor al bisericii Providența din Timișoara.

DUMINICĂ – Ei stăruiau în propovăduirea Cuvântului… și Domnul adăuga la numărul lor…

Biserica care crește crede Evanghelia, trăiește Evanghelia și propovăduiește Evanghelia. „Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede” (Romani 1:16). Vorbind despre Evanghelie, evanghelistul Luca scrie cuvintele pe care le-a adresat Domnul Isus ucenicilor, după înviere: „Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos, și să înviea treia zi dintre cei morți, și să se propovăduiască tuturor neamurilor în Numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim” (Luca 24:46–47). Înainte de înălțarea la cer, Domnul Isus repetă acest mesaj cu precizarea că mandatul de a duce Evanghelia până la marginile pământului poate fi realizat numai prin lucrarea Duhului Sfânt: „Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și Îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului” (Faptele ap. 1:8).

SÂMBĂTĂ – Ei stăruiau în respectarea priorităților… și Domnul adăuga la numărul lor…

Prioritățile sunt acele ființe, evenimente, lucruri sau activități care sunt mai importante decât altele și prin urmare sunt primele de care trebuie să ne ocupăm. Un sistem de priorități ne ajută să facem deosebire între lucrurile importante și cele urgente, între lucrurile bune și foarte bune. Odată stabilit, un sistem de priorități ne ajută la organizarea eficientă a timpului, resurselor și activităților în vederea atingerii scopului.

VINERI – Ei stăruiau în curăție morală… și Domnul adăuga la numărul lor

Curăția sau puritatea Bisericii poate fi definită ca separare de orice doctrină greșită sau comportament neconform cu voia revelată a lui Dumnezeu în Sfintele Scripturi. La o citire superficială a Faptelor apostolilor, cineva ar putea avea impresia că Biserica Primară a fost alcătuită numai din oameni desăvârșiți. În realitate, așa cum afirmă Ieremia: „Inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea” (17:9), indiferent dacă vorbim despre oamenii din primul veac sau despre cei din vremea noastră. Luca ilustrează acest adevăr prin exemplul unei familii din Biserica Primară – Anania și Safira , care au vrut să câștige admirația și aprecierea Bisericii printr-un act de generozitate, în timp ce inimile lor erau stăpânite de lăcomie, viclenie și fățărnicie.

JOI – Ei stăruiau în prezența la adunare… și Domnul adăuga la numărul lor

Pentru membrii Bisericii din Ierusalim participarea la adunările și lucrările ei a fost un mod de viață. Aceasta este viața creștină normală. Când un om se pocăiește de păcatele lui și crede în jertfa Domnului Isus devine un membru al bisericii, sau un mădular al trupului lui Hristos. „Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup… Voi sunteți trupul lui Hristos, și fiecare în parte mădularele lui” (1 Cor. 12:13, 27). Prin analogie, dacă un trup funcționează normal când toate mădularele sunt prezente și sănătoase, atunci și o biserică funcționează normal când toți membrii sunt prezenți și activi conform locului și rolului specific.

MIERCURI – Ei stăruiau în rugăciune… și Domnul adăuga la numărul lor

Există două modalități principale de comunicare spirituală a omului credincios cu Dumnezeu. Prima, este prin Cuvântul Scripturii când Dumnezeu vorbește, iar omul ascultă și împlinește. A doua este prin rugăciune, atunci când omul finit vorbește cu Dumnezeul infinit. În rugăciune, omul credincios își îndreaptă întreaga ființă spre cer în adorare pentru a-I aduce lui Dumnezeu laudă, mulțumire, cereri și mijlocire. Rugăciunea este modalitatea prin care omul își recunoaște dependența totală de Dumnezeu în toate lucrurile. Cu toate că rugăciunea poate fi adresată fiecărei Persoane a Sfintei Treimi în parte, în lumina învățăturii apostolice, de cele mai multe ori ea este adresată Tatălui, în Numele Fiului, în puterea și călăuzirea Duhului Sfânt.