DUMINICĂ – Ei stăruiau în propovăduirea Cuvântului… și Domnul adăuga la numărul lor…

Biserica care crește crede Evanghelia, trăiește Evanghelia și propovăduiește Evanghelia. „Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede” (Romani 1:16). Vorbind despre Evanghelie, evanghelistul Luca scrie cuvintele pe care le-a adresat Domnul Isus ucenicilor, după înviere: „Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos, și să înviea treia zi dintre cei morți, și să se propovăduiască tuturor neamurilor în Numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim” (Luca 24:46–47). Înainte de înălțarea la cer, Domnul Isus repetă acest mesaj cu precizarea că mandatul de a duce Evanghelia până la marginile pământului poate fi realizat numai prin lucrarea Duhului Sfânt: „Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și Îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului” (Faptele ap. 1:8).

VINERI – Ei stăruiau în curăție morală… și Domnul adăuga la numărul lor

Curăția sau puritatea Bisericii poate fi definită ca separare de orice doctrină greșită sau comportament neconform cu voia revelată a lui Dumnezeu în Sfintele Scripturi. La o citire superficială a Faptelor apostolilor, cineva ar putea avea impresia că Biserica Primară a fost alcătuită numai din oameni desăvârșiți. În realitate, așa cum afirmă Ieremia: „Inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea” (17:9), indiferent dacă vorbim despre oamenii din primul veac sau despre cei din vremea noastră. Luca ilustrează acest adevăr prin exemplul unei familii din Biserica Primară – Anania și Safira , care au vrut să câștige admirația și aprecierea Bisericii printr-un act de generozitate, în timp ce inimile lor erau stăpânite de lăcomie, viclenie și fățărnicie.

JOI – Ei stăruiau în prezența la adunare… și Domnul adăuga la numărul lor

Pentru membrii Bisericii din Ierusalim participarea la adunările și lucrările ei a fost un mod de viață. Aceasta este viața creștină normală. Când un om se pocăiește de păcatele lui și crede în jertfa Domnului Isus devine un membru al bisericii, sau un mădular al trupului lui Hristos. „Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup… Voi sunteți trupul lui Hristos, și fiecare în parte mădularele lui” (1 Cor. 12:13, 27). Prin analogie, dacă un trup funcționează normal când toate mădularele sunt prezente și sănătoase, atunci și o biserică funcționează normal când toți membrii sunt prezenți și activi conform locului și rolului specific.